polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Hotelu Vega Katarzyna Marczak z siedzibą w Lęborku

1.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych Gości hotelowych i restauracji jest Hotel Vega Katarzyna Marczak z siedzibą w Lęborku przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 9, NIP 6711549605, REGON 770965882

2.

Cele przetwarzania danych osobowych

Hotel przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich. Dodatkowo, dane osobowe są przetwarzane w celach:

 1. dochodzenie lub obrona przed ewentualnmi roszczeniami cywilnoprawnymi;

 2. podatkowych i rozliczeniowych.

    W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

    Ponadto, hotel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie hotelu i restauracji.

3.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez hotel w celu obsługi składanych zapytań jest podjęcie działań przed zawarciem umowy o świadczenie usług hotelarskich lub restauratorskich (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez hotel w celu obsługi rezerwacja pokoju hotelowego, jest podjęcie działań przed zawarciem umowy o świadczenie usług hotelarskich (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez hotel celem realizacji usługi hotelarskiej jest umowa o świadczenie usług hotelarskich (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.
Podmioty, którym mogą zostać przekazane dane osobowe
Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej;

 2. firmom świadczącym usługi marketingowe;

 3. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego;

 4. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe:

 1. pozyskane w związku ze składanymi zapytaniami, przez okres 30 dni.

 2. pozyskane w związku z dokonaną rezerwacją – do dnia realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich;

 3. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później;

 4. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe;

 5. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 5 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte, chyba że z uwagi na szczególną okoliczność (np. wypadek, dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych, postępowanie przewidziane przepisami prawem) konieczne będzie przechowywanie nagrania z monitoringu przez okres dłuższy.

6.

Prawa gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy Gość posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej, a w zakresie, na który została wyrażona zgoda - posiada również prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie hotelu. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: rezerwacja@hotel-vega.pl.

7.

Uprawnienie do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

8.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, numery telefonu adresu email oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie hotelu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

Ponadto brak podania danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu email w przypadku rezerwacji pobytu bądź składania zapytań uniemożliwi hotelowi dokonania rezerwacji lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

9.

Profilowanie danych osobowych

Hotel nie dokonuje profilowania.